E hanë, 20 Maj 2013
 
 
E mërkurë, 11 Korrik 2012 13:17

Perjeta-aprovohet nga FDA I përzgjedhur

Shkruar nga 
Vlerësoni këtë artikull
(0 vota)

Perjeta

Klasa farmakologjike:

Inhibitor i dimerizimit të receptorit human të faktorit të rritjes epidermale (HER2).

Përbërësi(t) aktiv:

Pertuzumab 420 mg/14 mL (30mg/mL); solucion për injeksion IV; pa konservans.

INDIKACIONE(T):

Në kombinim me trastuzumab dhe docetaksel: për tretman të pacientëve me HER2-pozitiv kancer metastazik gjini të cilët nuk kanë marrë terapi të mëparshme anti-HER2 ose kimioterapi për sëmundje metastazike.

 

FARMAKOLOGJIA:

Pertuzumab targeton domenin e dimerizimit ekstraqelizor të HER2 proteinës dhe në këtë mënyrë, bllokon heterodimerizimin ligand-të varur të HER2 me të tjerët, përfshirë EGFR, HER3 dhe HER4. Si rezultat, pertuzumab inhibon sinjalizimin intraqelizor ligand-të iniciuar përmes dy rrugëve kryesore të sinjaleve, proteinë kinazës citogjen-të aktivizuar dhe fosofoinozitid 3-kinazës. Inhibimi i këtyre të rrugëve të sinjalizimit mund të rezultojë në arrestin e rritjes së qelizave dhe apoptozës, respektivisht. Për ma tepër, pertuzumab ndërmjetëson citotoksicitetin të ndërmjetësuar nga qeliza antitrup-të varur.

TRIALËT KLINIK:

Perjeta është vlerësuar në trial të randomizuar të 808 pacientëve me HER2-pozitiv kancer metastazik gjini. Mostrat e tumorit të gjinit janë të nevojshme për të treguar HER2 tejekspresionin. Pacientët kanë qenë të randomizuar 1:1 për të marrë placebo + trastuzumab dhe docetaksel ose Perjeta + trastuzumab dhe docetaksel. Perjeta është dhënë IV në dozë iniciale prej 840 mg, pasuar pastaj me 420 mg çdo 3 javë. Trastuzumab është dhënë IV në dozë iniciale prej 8 mg/kg, pasuar pastaj me 6 mg/kg çdo 3 javë. Pacientët janë trajtuar me Perjeta dhe trastuzumab deri në progresion të sëmundjes, tërheqjen e pajtimit, ose toksicitetit të papranueshëm. Docetaksel është dhënë si dozë iniciale prej 75 mg/m2 me infuzion IV çdo 3 javë për së paku 6 cikle. Doza e docetakselit duhet në rritet në 100 mg/m2 sipas diskrecionit të hulumtuesit nëse doza iniciale është toleruar mirë.

Pika përfundimtare primare e trialit të randomizuar ka qenë mbijetesa pa progresion (PFS) siç është vlerësuar nga enti i pavarur për rishikim (IRF). PFS është definuar si koha nga data e randomizimit deri në datën e progresionit të sëmundjes ose vdekjes (nga çfarëdo shkaku) nëse vdekja është paraqitur brenda 18 javësh nga vlerësimi i mbramë i tumorit. Pikat përfundimtare tjera kanë përfshirë mbijetesën e përgjithshme (OS), PFS (të vlerësuar nga hulumtuesi), shkalla e përgjigjes objektive (ORR) dhe kohëzgjatja dhe përgjigja.

Triali i randomizuar ka demonstruar përmirësim statistikisht signifikant në PSF të vlerësuar nga IRF në grupin e trajtuar me Perjeta krahasuar me grupin e trajtuar me placebo [proporcioni i hazardit (HR) = 0.62 (95% CI: 0.51, 0.75), P< 0.0001] dhe një rritje të medianës së PFS prej 6.1 muajsh (mediana e PFS prej 18.5 muajsh në grupin Perjeta vs. 12.4 muaj në grupin placebo). Rezultatet e PFS të vlerësuar nga hulumtuesi kanë qenë të krahasueshme me ato të observuara nga PFS të vlerësuara nga IRF.

KLASIFIKIMI LEGAL:

Me recetë.

TË RRITURIT:

Në kombinim me trastuzumab dhe docetaksel: fillimisht 840 mg IV gjatë 60 minutave, duke vazhduar çdo 3 javë dhe pastaj me një dozë prej 420 mg IV gjatë 30-60 minutave. Modifikimi i dozës (doza e harruar, LVEF, ose reaksionet e infuzionit): shikoni literaturën.

FËMIJËT:

Nuk është përcaktuar.

Vërejtje/Paralajmërime:

Rreziku nga toksiciteti embrion-fetal. Pretretmani i LVEF me vlerë ≤50%, historia e CHF, zvogëlim i LVEF në <50% gjatë terapisë paraprake me trastuzumab, hipertensioni i pakontrolluar, IM i tevonshëm, aritmia serioze kardiake që kërkon tretman ose ekspozimi kumulativ paraprak me antraciklinë në > 360 mg/m2 të doksorubicinit ose ekuivalentit të tij: nuk është studiuar. Të vlerësohet LVEF në linjën bazike dhe çdo 3 muaj gjatë tretmanit; nëse LVEF është < 40%, ose është 40% deri 45% me një ulje absolute prej ≥10% nën vlerën e paratrajtimit, të mbahet dhe të përsëritet LVEF brenda 3 javëve, të ndërpritet nëse LVEF nuk ka përmirësim. Të monitorohet për shenja/simptoma të reaksioneve në infuzion; të ngadalësohet ose të ndërpritet infuzioni dhe të trajtohet nëse shfaqet; të ndërpritet nëse është i rëndë. Të testohet për HER2 proteinë tejekspresion duke përdorur FDA-teste të aprovuara nga laboratorët me proficiencë të demonstruar. Shtatzania (kategoria D); të përdoret kontracepcion adekuat gjatë dhe së paku 6 muaj pas terapisë. Mëndeshat: nuk rekomandohet.

REAKSIONET E PËRKUNDËRTA:

Diarreja, alopecia, neutropenia, nauzea, lodhja, rashi, neuropatia periferike, zvogëlim i LVEF; shtatzanat: oligohidramnioza e mundshme (të monitorohet).

Prodhues: Genentech Inc.

Burimi: MPR

Lexo 288 herë Modifikuar për herë te fundit më E mërkurë, 11 Korrik 2012 13:24